Czech Geological Survey
 
Trade name: těšínský (godulský) pískovec
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: jemnozrnný (písek, pískovec)(0,25 - 0,05 mm)
Colour: zelenošedá až šedozelená
Regional-geological units: Carpathian - Flysch belt - Outer (Menilit-Krosněny) group of nappes
Lithostratigraphic units: těšínsko-hradišťské souvrství
Stratigraphic units: mezozoikum - křída
Macroscopic Description: Středně zrnitý glaukonitický až jemnozrnný slídnato-glaukonitický pískovec, s ojedinělými nepravidelnými polohami drobnozrnného slepence. Pískovec je vyvinut v 0,3-6m mocných lavicích s úkolonem 0-15°k SV. Mezi nimi se vyskytují 0,2-1,7m mocné polohy nepoužitelných tmavošedých křemeno-jílových břidlic.
Reference: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Groh-Krutilová K. (2007): Opracovatelnost hornin- vztah mezi petrografickými parametry, fyzikálními vlastnostmi a technologickými zkouškami. - Dipl. práce. Praha.

Godulský pískovec  
Pískovec byl použit na stavbu Horského Hotelu Soláň v Beskydech. Photo: Jan Čurda (2014)