Czech Geological Survey
 
Trade name: kukský pískovec
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: střednozrnný (písek, pískovec)(0,5 - 0,25 mm)
Texture: massive
Attribute: monomict
Colour: šedobílá až žlutá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Lithostratigraphic units: perucko-korycanské souvrství - korycanské vrstvy
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Macroscopic Description: Kukský (též stanovický) je středně zrnitý až hrubozrnný. Vrstevnatost ( odlučnost) je silně deskovitá až lavicovitá. Obsahuje větší množství zkamenělin, nebo jejich úlomků. Má křemitý tmel, místy se vyskytují partie s malým obsdahem kaolinitu.Pískovec je pevný, vhodný k sochařským účelům.
Reference: Rybařík V. (1993): Královédvorský pískovec. Geologický průzkum 6,1993, 161-164. Kaše Jiří, Kotlík Petr et al. ( 1999) : Braunův Betlém. Paseka, Praha, Litomyšl.