Czech Geological Survey
 
Trade name: královédvorský pískovec
Rock: sandstone
Petrographic classification: sedimenty zpevněné
Grain Size: jemnozrnný (písek, pískovec)(0,25 - 0,05 mm)
Texture: massive
Attribute: monomict
Colour: šedobílá až žlutavá
Regional-geological units: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites - Cretaceous - Czech Cretaceous Basin
Lithostratigraphic units: perucko-korycanské souvrství - korycanské vrstvy
Stratigraphic units: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Macroscopic Description: Pískovec jemnozrnný až střednězrnný, místy hrubozrnný. Převážně s křemenným tmelem. V kamenické praxi znám jako tvrdý pískovec královédvorský mořského cenomanu. Mladší cenomanské pískovce mají kaolinitický tmel, jsou tedy měkčí a méně trvanlivé.
Reference: Rybařík V. (1993): Královédvorský pískovec. - Geologický průzkum.6,35,161-164. Praha. Rybařík V.(1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Hořice v Podkrkonoší 1994. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha. Berit T.(2007): Kámen v pražských stavbách. - Bakalářská práce. VŠB. Ostrava. Groh-Krutilová K. (2007): Opracovatelnost hornin- vztah mezi petrografickými parametry, fyzikálními vlastnostmi a technologickými zkouškami. - Dipl. práce. Praha.